Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudományos Diákkör

Utolsó módosítás: 2015. február 11.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 3 tudományos műhely működik. A Gazdaságtudományi Intézetben 1 munkacsoport, Kommunikáció és Médiatudományi Műhely 1 munkacsoport, a Politológia Tanszékhez tartozó Bibó István Politikatudományi Műhelyben 3 munkacsoport működik. A Műhelyek célja közös volt: a hallgatói tehetséggondozás, a kutatások segítése, a tudományos munkák készítésének támogatása, előadások, prezentációk tartása.

Műhelyek:

A hallgatók motiválása, ösztönzése a TDK versenyen való részvételre továbbra is a kar egyik fontos, célkitűzése a jövőben. Célunk, hogy a levelező hallgatókat is nagyobb számmal kapcsoljuk be a TDK munkába, hiszen a BA és az MA szakokon is jelentős gyakorlattal, potenciális kutatási lehetőségekkel lévő hallgatók tanulnak.Az EKF által elnyert TÁMOP pályázat, az FTDB pályázatai, a Kar által elnyert Nemzeti Tehetségprogram pályázatai kutatást, konferenciákon és tanulmányutakon való részvételt, valamint publikációs lehetőségeket (Korrektúra I. valamint Korrektúra II. kötet) biztosított tehetséges hallgatói számára.

I. Bibó István Politikatudományi Műhely:

Bibó István Politikatudományi Műhely
Vezeti: Dr. Dobó Marianna

A Tudományos Diákkörök jelenléte nem mai találmány, hiszen a felsőoktatási munka szerves részei voltak már sok évvel ezelőtt is. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. A Politológia Tanszék oktatói szívesen segítik a hallgatók kutatómunkáját. A TDK lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka.

A TDK munkának óriási előnye az, hogy egy-egy témát szemesztereken átnyúlva, vizsgakötöttségek nélkül, mélységében, összefüggéseiben, a mentortanárok segítségével lehet feldolgozni és dolgozatban, előadásokban bemutatni.
TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. A legfontosabb az az erkölcsi siker, amit a házi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális vagy doktori)képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens ill. a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Azt nem kell külön mondani, hogy a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK vitaest vagy konferencia ehhez is jó rákészülési ill. gyakorlási lehetőséget nyújt.

A Bibó István Politikatudományi Műhely a legváltozatosabb módszerekkel támogatja a hallgatói teljesítményeket. A korábbi gyakorlatnak megfelelően három munkacsoportban folytatódott a hallgatói kutatások módszertani megalapozása, elméleti és gyakorlati kérdések tisztázása. A tutorális foglalkozások mellett az egyéni kutatási tervek finomítása folyamatosan zajlik. A hallgatókkal az Országos Levéltárba látogattak el novemberben, ahol a szakmai előadások mellett a dokumentumgyűjteményeket ismerhették meg.
A Kari Tehetségnapon 2014 tavaszán 14 hallgató tartotta meg prezentációját. Óriási eredmény, hogy a TDK Műhely hallgatói közül 10 hallgató számára tudott biztosítani tudományos publikációs lehetőséget magyar és angol nyelven egy kutatási pályázat keretében. (Fiatalok Lendületben Program)

A hallgatók munkáját jól szolgálják a tutorális foglalkozások, a közös probléma megbeszélései. Ilyenkor hasznos szakmai vitákra kerül sor, egymás felé is élnek javaslatokkal.
A munka menete: irodalomgyűjtés, feldolgozás kiscsoportban/egyénileg, vita, közös feldolgozás, feljegyzések készítése, beadása, azok értékelése, féléves munka értékelés - dolgozattal, prezentációval.

A 3 munkacsoport tevékenysége:
a) Társadalom- és politikatudományi munkacsoport: tutoriális foglalkozásokkal segítjük az OTDK-ra jelentkezők munkáját, tanulmányi kirándulásokat szerveztünk. Az intézményi és az országos versenyre való felkészülés során a jelentkezők fejleszthetik írás- és előadókészségüket, és segítünk nekik a megfelelő tudományos módszertan és a kritikai, reflexív írásmód elsajátításában.
Kutatási területek: Hatalom – uralom – legitimáció; Diktatúrák; Rendszerváltás; Elitek; Politikai rendszerek, intézmények összehasonlító elemzése; Polgárosodás; Társadalmi folyamatok elemzése összehasonlító perspektívában; Globális és lokális érdekkonfliktusok; Kirekesztés, szegénység; illetve bármely más az oktatóval előzetesen egyeztetett téma.
b) Külpolitikai kihívások kezelésének lehetőségei a 21. században
TDK ajánlott témák: Új háborúk? A polgárháborúk túlcsordulási hatásai Afganisztántól Szomáliáig. Az Európai Uniót külpolitikájának változása, A NATO szerepe a 21. században, különös tekintettel a partnerekre, Kína növekvő szerepe a világban, Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikája, A kőolaj és földgáz szerepe a biztonságpolitikában, Demográfia, migráció, segélyezés.
c) Nyugat-Balkán (angol nyelven)
• Délszláv háborúk: az elit által gerjesztett konfliktus, vagy az ősi gyűlöletek egyenes következménye?
• Nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozása
• Nacionalizmus és etnicitás a Nyugat-Balkánon
• Josip Broz Tito: a kommunizmus sajátos jugoszláv útja
• Jugonosztalgia a mai utódállamokban
• A vallások és egyházak szerepe a térségbeli etnikai konfliktusokban
• Az Oszmán Birodalom és a Balkán

II. Közgazdaságtudományi TDK

Vezeti: Dr. Tánczos Tamás

A Gazdaságtudományi Intézetben illetve annak jogelődjében 1976-óta működik a Közgazdaságtudományi TDK. Hallgatóink az intézet gondozásában folyó képzéseken bontakoztatják ki tehetségüket és szerzik ismereteiket. Ennek megfelelően tudományos diákköri tevékenységet folytathatnak a közgazdasági oktatás és képzés, a vállalkozásszervezés, az emberi erőforrás gazdálkodás, a regionális gazdálkodás, valamint a turizmus és vendéglátás területén. A turizmus témakörében főként kistérségi, települési, illetve az egyes turisztikai térségekhez kapcsolódó kutatások folynak, továbbá a turisztikai termékekhez kapcsolódó marketingtevékenység fejlesztését célzó fogyasztói magatartás vizsgálatára kerül sor. A marketing témakörében a TDK műhely munkájában résztvevő hallgatók nem csak a turizmus, hanem a fogyasztási cikkek területén is végeznek – elsősorban piackutatáson alapuló – vizsgálatokat.
A környezettudatosság jegyében folytatott kutatások eredményeként, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezéssel elismert dolgozat született a gazdasági fejlettség, a közlekedési infrastruktúra színvonala és a környezetszennyezés összefüggései témában. Ebben a témakörben jelenleg nemzetközi szintű statisztikai adatokon nyugvó elemész folyik annak feltárására, hogy a fosszilis energiahordozók milyen mértékben helyettesíthetők megújuló erőforrásokkal úgy, hogy e közben az egyre bővülő energiaigény is kielégíthető legyen.
A Közgazdaságtudományi TDK műhely hosszú évekre visszanyúló, országosan is elismert hagyományokkal rendelkezik a pénzügyi, illetve a gazdasági szemléletformálást célzó oktatásmódszertani kutatások területén is.
Az elmúlt öt évben a Gazdaságtudományi Intézet által gondozott TDK munka eredményeként hat hallgató szerezte meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia első három helyének valamelyikét, illetve annak különdíját.
A szakmai felkészítés egyrészt csoportosan, másrészt a témavezetők által egyénileg zajlik. A csoportos felkészítés főként a kutatás, az adatgyűjtés és az adatok statisztikai elemzésének módszertanára, illetve a prezentációkészítésre vonatkozik. Szintén csoportos formában szervezzük meg a szakmai kirándulásokat (tőzsde, MNB, gyárlátogatások, stb.), és külső, gyakorlati szakemberek által tartott előadásokat. A témavezetők által fojtatott egyéni felkészítés téma-specifikusan történik.
Mivel a TDK tevékenységben résztvevő hallgatók az átlagnál is erősebben kötődnek az intézethez, ezért az ő egyéb problémáikról is többet tudunk, így a számukra ezen problémák kezelése kapcsán is segítséget tudunk nyújtani.

 Kutatásiterv-készítés,- szeptember
A kutatási terv elkészítésének bemutatásával tudatosítani kívánjuk a jelöltekben, hogy az erőforrásokkal jól gazdálkodó, eredményes kutatómunka csak egy körültekintően összeállított munkaterv alapján végezhető. A kutatási terv készítése során bemutatjuk a kutatási cél kijelölésének, a kutatási kérdések helyes megfogalmazásának, a hipotézisek felállításának, az adat és információ források feltérképezésének, valamint a szóba jöhető módszerek áttekintésének és szelektálásának módját, továbbá a kutatás helyes időbeli ütemezését.
- Szakirodalmi kutatás, -október
A kutatási eredmény hozzáadott értékének növelése, valamint a megfelelő módszerek kiválasztása és alkalmazása érdekében szükséges, hogy a jelölt tisztában legyen az általa kutatott terület szakirodalmi hátterével. Ennek érdekében ismernie kell azokat a forrásokat, ahonnan tudományos folyóiratok szakcikkei elérhetők.
 Primer és szekunder adatgyűjtés módszerei,- . december
A közgazdasági tudományterületen megalapozott, és a gyakorlat számára is hasznosítható kutatómunka leginkább empirikus adatokra épülő elemzések segítségével végezhető. Az ilyen típusú vizsgálatok megkívánják a hiteles adatokat tartalmazó források ismeretét, valamint a primer adatgyűjtés technikájának az elsajátítását. A leírtak alapján az adat- és információgyűjtés kapcsán kitérünk az elektronikus és nyomtatott formában elérhető hazai és nemzetközi adatbázisok ismertetésére, a kérdőívkészítés technikájára, valamint a papíralapú és elektronikus formában elérhető szöveges információk rendszerezett gyűjtésére.

III. Kommunikáció és Médiatudományi Műhely:

Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék TDK Műhelye
Vezeti: Dr. Gagyi Ágnes

2013 tavaszi félévében a tanszék két diákja vett részt OTDK-n: Tóth Viktor és Farkas Péter. A féléves TDK műhelymunka az OTDK-zók tapasztalatainak megosztásával és megbeszélésével kezdődött, amelyen alkalmanként 5-8 új hallgató csatlakozott. A továbbiakban az egyes hallgatók személyes érdeklődési területeit mértük föl. Az egyes érdeklődési területekhez kapcsolódó tudományterületek és egy BA-s hallgató szintjén elvégezhető kutatási lehetőségek áttekintése után azokat a kapcsolatokat kerestük, amelyek a saját, belső érdeklődést segíthetik lefordítani a tudományos életben értékes hozzájárulást, a hallgató számára pedig komoly szakmai előnyt jelentő TDK-munkára.
A 2013 őszi és 2014 tavaszi konzultációkon folytattuk az egyéni munkák megvitatását, mivel azonban itt már inkább valamilyen téma iránt elköteleződő hallgatók munkájának a gondozásáról volt szó, a konzultációkat nem csoportosan, hanem egyénileg tartottuk, gyakran a különböző alkalmak között online kapcsolatot tartva. 2014 áprilisára négy hallgatónak készült el TDK pályamunkája . A versenyre április 30-án került sor, a tanszék 303-as irodájában. A hallgatósághoz érdeklődő hallgatókon túl a verseny jelentős részére dr. Kádek István, a GTK dékánja is csatlakozott. Ez növelte a verseny feszültségét, azonban az izgalmakkal együtt a hallgatók az őket érdeklő terület valódi tudományos igénnyel való megközelítéséről tettek tanúbizonyságot.
A továbbiakra előretekintve az eddigi munka tapasztalataiból a következő tanulságokat vontuk le. Egyfelől bebizonyosodott, hogy a Főiskola és a tanszék diákjai képességeiknél fogva alkalmasak a tudományos munkára, s egy jól összefogott fejlesztő tevékenység relatív rövid idő alatt is elvezethet ezeknek a képességeknek a megerősítéséhez és látható eredményben való rögzítéséhez. Ugyanakkor ugyanennek a tapasztalatnak a fényében látszik, hogy a műhelymunkában való részvétel az utóbbi pár félév viszonylag tudatos építkezése ellenére is szinte véletlenszerűen, a hallgatók korábbi, hozott képességei és tájékozódása szerint dől el – ki tudja már a főiskolára való belépés pillanatában, hogy mi az, hogy tantárgyverseny? Ki mer hinni helyből a saját képességeiben annyira, hogy olyan kutatásba vágjon, amelynek az eredményét egy versenyhelyzetben kell majd képviselni? Ebből a tapasztalatból a további munka számára azt a következtetést vontuk le, hogy az egyszerű behirdetés és a csoportmunka elkezdése közé be kell iktatni egy köztes lépést, ami a TDK munka mibenlétéről a hallgatók nagy többségét tájékoztatja, hogy olyanok is bekerülhessenek a folyamatba, akik egyszerű behirdetések alapján nem érzik magukat megszólítva.

 

 


< Vissza