Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tudástérkép

Utolsó módosítás: 2017. szeptember 11.

A kar tanszékeinek kutatási tevékenysége, tudástérképe

A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken a diszciplína sokszínűségének megfelelően különböző jellegű kutatások folynak, többnyire egyéni kutatómunka keretében. Jelentős eredményeket hoztak a 2000-es évek elejétől itt zajló sajtótörténeti kutatások (Eger sajtótörténete; a XIX. és XX. századi sajtó története és mecenatúrája), de emellett jelen van a társadalmi nemek és a civil szerveztek kommunikációjának vizsgálata, illetve az infokommunikációs eszközök sajátosságaira összpontosítva a médiaműveltség és a médiatudatosság, valamint a digitális játékok (videojátékok) proszociális hatásának és hasznos alkalmazásainak a vizsgálata.

A Közgazdaságtan és Jog Tanszéken a tanszéki kollégák által gondozott tudományterületeknek megfelelően különböző jellegű kutatások folynak, zömében egyénileg, esetenként kutatócsoportba szervezve.

A kutatások főként az emberi erőforrás gazdálkodás munkaerő piaci és pszichológiai összefüggéseire, az oktatás és képzés gazdasági aspektusainak vizsgálatára, a mikro- és makroökonómiai összefüggések oktatási célú szimulációjára, a társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli folyamatainak elemzésére, valamint a gazdasági folyamatok és a gazdaságban működő szervezetek jogszabályi hátterének elemzésére fókuszálnak.

A Politológia Tanszék kutatásai a társadalom- és a politikatudomány számos területét lefedik vagy érintik, és három nagy témacsoportra bonthatók: a) közpolitikai folyamatok elemzése; b) választáskutatás; c) a nemzetközi kapcsolatok elemzése. A közpolitikai folyamatok témakörébe eső jelenségeket hazai és nemzetközi együttműködésben kutatják a tanszék oktatói (pl. OTKA, EGPA, NISPACEE, IIAS team tagjaként): politikusok és köztisztviselők döntéshozatali mechanizmusai, közpolitikai döntéshozatal összehasonlító vizsgálata az USA-ban és Magyarországon, életminőség a multinacionális vállalatok szemszögében, önkormányzatok és civil szervezetek a szociális szférában és szerepük Közép-Európában. A választáskutatás keretében társadalmi és politikai tagoltság összefüggéseinek kutatása zajlik, nem kimondottan pártpreferencia vizsgálatok formájában, hanem a választói magatartások változásait és a politikai szocializációval való összefüggéseit mérve, valamint a választások hátteréül szolgáló szervezetek működési mechanizmusait tanulmányozva. Emellett a tanszék munkatársai foglalkoznak a posztszovjet térség, a Balkán és az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak elemzésével.

A Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék fontos kutatási területei a környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdései; a fenntarthatóság eszközei és indikátorai; a fenntarthatóság regionális programja, valamint a fenntartható gazdálkodás és a környezeti szabályozás közgazdasági összefüggései. Az itt dolgozó kollégák foglalkoznak az egyetemi-ipari technológiatranszferrel, azaz az egyetemi kutatási eredmények piaci hasznosításának vizsgálatával, a technológiatranszfer formáinak (szabadalmak, licencia-szerződések, spin-off vállalkozások, stb.) és befolyásoló tényezőinek kutatásával, kiemelve az egyetemi spin-off vállalkozások létrehozását, működését és sikerét meghatározó faktorokat. Kutatásaik kiterjednek továbbá az egyetemi környezetben megvalósuló innováció-menedzsment és innováció-marketing vizsgálatára, és foglalkozunk az innováció és imitáció sajátosságaival is, kiemelten a verseny és a tulajdonjogi védelem szerepével a technológiai fejlődés realizálódásában. Tanszékünk oktatói kutatják a fogyasztói attitűdöket, elsősorban a funkcionális élelmiszerek vásárlásához kötődően, azon belül pedig a termékinformációk hatását a fogyasztói döntésre, de az utóbbi években kutatási területeink között megjelentek a klaszterek működési problémái, valamint a borpiaci marketing stratégiák kérdései is.

A Turizmus Tanszéken az alábbi témákban folynak kutatások: a turizmus globális kérdései; a turisztikai versenyképesség vizsgálata; a turizmus hatásai; a turizmus és regionális fejlődés; turizmus és területfejlesztés és elérhetőségi vizsgálatok.

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék többnyire egyéni kutatási területei szorosan kapcsolódnak a gazdasági szervezetek működéshez. Makroszinten érintett kutatási területek: számviteli szabályozás; a regionális politika és regionális kutatások, kiemelten a vállalkozások erőforrásai, különös tekintettel az információs rendszerekben rejlő lehetőségekre; a befektetési és finanszírozási döntések elemzése; makrogazdasági előrejelzés, gazdaságpolitika, kiemelten a korrupció; a közpénzügyi rendszer versenyképessége. Mikro szinten érintett kutatási területek: a vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatás-módszertani kutatások; a vállalkozások értékelésének módszerei, a tőzsde vállalatértékelésben betöltött szerepének, működésének vizsgálata; stratégiai menedzsment, innováció-menedzsment és politika, benchmarking és best practice elemzések; a kis- és középvállalatok finanszírozása az állami szerepvállalás tükrében; vállalkozások információs rendszerei, azok működésének elemzése.

 


< Vissza