Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Bizottságok

Utolsó módosítás: 2020. október 20.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM SZENÁTUSA MELLETT MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

TUDOMÁNYOS TANÁCS

A Tudományos Tanács a Szenátus mellett működő tanácsadó testület, amely segíti az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi az egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását.

Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Dr. Csuzdi Csaba
2. Dr. Mika János
3. Dr. Pap József
4. Dr. Schwedtner Tibor
5. Dr. Erős István
6. Dr. Ugrai János
7. Dr. Sárkány Péter
8. Dr. Kusper Gábor

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Nagy György

Jászberényi Campus
1. Dr. Molnár Marietta

Kutatási és Fejlesztési Központ
1. Dr. Geml József

Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1. Dr. Pintér Ákos
2. Dr. Kukolya József
3. Dr. Holb Imre


EGYETEMI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS (EDHT)

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tudományos kérdésekben független testület, amely az intézményben folyó doktori képzést szabályozza és felügyeli, dönt a doktori fokozat odaítéléséről, továbbá a doktori és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.

Az EDHT tagjainak listája

Elnök: Dr. Romsics Ignác

Történelemtudományi Doktori Iskola
Dr. Gebei Sándor
Dr. Romsics Ignác
Dr. Rainer M. János
Dr. Valuch Tibor

Neveléstudományi Doktori Iskola
Dr. Bárdos Jenő
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Schwendner Tibor
Dr. Bognár József

DÖK által delegált tagok
Kispál Dániel (Neveléstudományi Doktori Iskola)
Molnár Dávid (Történelemtudományi Doktori Iskola)

Külső tagok
Dr. Bitskey István
Dr. Kónya Péter
Dr. Medgyes Péter
Dr. Szakály Sándor


ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG

Az Eszterházy Károly Egyetemmel hallgatói és alkalmazotti jogviszonyban állók emberi értékeinek, méltóságának tiszteletben tartásához, megőrzéséhez és megerősítéséhez szükséges feltételek biztosításáért, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések kidolgozására, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, az egyetemen Esélyegyenlőségi Bizottság működik. A bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából leginkább veszélyeztető jellemzőkkel rendelkező személyekre, csoportokra (fogyatékossággal élő hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos helyzetű személyek).

Elnök: Kerek – Bócsi B. Ivett

BMK: Dr. Tóthné Dr. Várady Krisztina
GTK: Becsei Lilla
TTK: dr. Misik Tamás
PK: Burom Katalin
IK: Kvaszingerné dr. Prantner Csilla

Egri Campus: Demeter László
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus: Dr. Harkai Nóra

KT és Szakszervezet delegáltja: Hegyesi-Hudik Margit
Roma Szakkollégium delegáltja: Pacsuta István
EHÖK delegáltak: Motolai Anna Dóra, Kapczáth Milán, ____________, _____________


MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI BIZOTTSÁG

Az Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. A Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem a minőségirányítási rendszerének, valamint az OKTÉR folyamatos fejlesztését, valamint a Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: VIR) felügyeletét.

Elnök: Farkas Attila - minőségbiztosítási szakértő

Egri Campus
1. Dr. Hanák Zsuzsanna (PK)
2. Dr. Virág Irén (PK)
3. Dr. Tóth Antal (TTK)
4. Hajdúné Holleiter Andrea (BMK)
5. Dr. Tánczos Tamás (GTK)
6. Lengyelné Molnár Tünde (IK)
7. Csorba Tibor (HR)

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Nagy György

Jászberényi Campus
1. Dr. Sinka Annamária

Tudományos Tanács delegáltja: _____________


KÖNYVTÁRI, MÚZEUMI ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG

A Könyvtári, Múzeumi és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos egyetemi tevékenységet, meghatározza az egyetem szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári, múzeumi tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, az egyetem könyvtárainak és a múzeumainak szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.

Elnök: Dr. Juhász Tibor a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh.

Egri Campus
1. Dr. Tengely Adrienn (PK)
2. Dr. Verók Attila (BMK)
3. Dr. Monok István (BMK)
4. Dr. Polgári Márta (TTK)
5. Lengyelné dr. Molnár Tünde (IK)
6. Dr. Murányi Zoltán (Varázstorony)
7. Zentai Péterné (Gyakorlóiskola)
8. Koczka Ferenc (IIG)

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Toma Kornélia

Jászberényi Campus
1. Dr. Réz Lóránt

Könyvtár Főigazgató: Oszlánczi Krisztina
Könyvtár Főigazgató-helyettes: Gál Tibor
Sárospataki Comenius Campus tagkönyvtár vezetője: Madák Ildikó
Jászberényi Campus tagkönyvtár vezetője: Fenyvesi Olga

EHÖK delegáltja (1): Kis Dalma Róza


INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

Az Informatikai Bizottság összehangolja és segíti az egyetem informatikai tevékenységet, az informatikai infrastruktúra fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.

Elnök: Informatikai igazgató, Koczka Ferenc

Egri Campus
1. Dr. Nagy Zoltán (BMK)
2. Farkas Attila (GTK)
3. Dr. Utasi Zoltán (TTK)

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Stóka György

Jászberényi Campus
1. Járvás Róbert

Médiainformatika Intézet (1): Lengyelné dr. Molnár Tünde
Matematikai és Informatikai Intézet (1): Dr. Király Sándor


KITÜNTETÉSI BIZOTTSÁG

A Kitüntetési Bizottság végzi az egyetemi és állami kitüntetésekre irányuló javaslatok egyetemi szintű összehangolását.

Elnök: Dr. Kőpataki – Németh Eszter

Egri Campus
1. Dr. Makai János (BMK)
2. Dr. Taskó Tünde Anna (PK)
3. Dr. Patkós Csaba (TTK)
4. Dr. Kusper Judit (BMK
5. Dr. Tánczos Tamás (GTK)
6. Dr. Hoffmann Miklós
7. Hegyesi-Hudik Margit
8. Légrádiné Kőházi Tímea

Sárospataki Comenius Campus
1. Livják Emília

Jászberényi Campus
1. Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes


INTÉZMÉNYI ARCULATI BIZOTTSÁG

Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, amelynek feladata az egyetem arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati elemek használata című szabályzatban leírtak betartását, véleményezi és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.

Elnök: Hegedűsné Majnár Márta Pr és egyetemi kommunikációs ügyekért felelős vezető

Egri Campus
1. Dr. Király Roland (IK)
2. Zeman-Juhász Éva (BMK)
3. Sutus Olívia Tímea (PK)
4. Dr. Szántó Ákos (GTK)
5. Dr. Kajati György (TTK)
6. Dr. Piskóti – Kovács Zsuzsa (KFK)
7. Bók Tamás

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Lenkey-Tóth Péter

Jászberényi Campus
1. Kisné dr. Bernhardt Renáta


TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI BIZOTTSÁG

A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók egyetemi (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, az egyetemnek országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.

Elnök: Dr. Verók Attila (BMK)

Egri Campus
1. Dr. Geda Gábor (IK)
2. Dr. Dávid Mária (PK)
3. Dr. Asztalos Bence (BMK)
4. Dr. Reichmann Angelika (BMK)
5. Dr. Hadnagy József (GTK)
6. dr. Dobó Marianna (GTK)
7. Dr. Sütő László (TTK)

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Lenkey-Tóth Péter

Jászberényi Campus
1. Szalay Krisztina

EHÖK: _____________________________


KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁG

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására az egyetem kreditátviteli bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként az Nftv.-ben meghatározottak szerint elismerheti.

Elnök: Kalóné Szűcs Erzsébet

Egri Campus
1. Dr. Dolmányos Péter (BMK)
2. Dr. Mester Dolli (PK)
3. Szalay Gábor (TTK)
4. Dr. Földes-Leskó Gabriella (TTK)
5. Farkas Attila (GTK)
6. Dr. Antal Péter (IK)
7. Sutus Olívia Tímea
8. Minczér Tímea

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Kelemen Judit

Jászberényi Campus
1. Dr. Molnár Marietta


HALLGATÓI ÜGYEK BIZOTTSÁGA

A Hallgatói Ügyek Bizottság feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói kulturális és sport pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.

Elnök: Dr. Csáfor Hajnalka oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rh.

BMK DH: Dr. Dolmányos Péter
GTK DH: Dr. Novotny Ádám
TTK DH: Dr. Herpainé Lakó Judit
PK DH: Dr. Mogyorósi Zsolt
IK DH: Lengyelné Molnár Tünde
Gazdasági igazgató: Dr. Tresó Andrásné
Oktatási főigazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet

Egri Campus (1): Becsei Lilla
Sárospataki Comenius Campus (1): Mokri Máté
Jászberényi Campus (1): Majorné Csikós Márta

Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály ov.: Varga Csilla
Felvételi és Képzésszervezési ov.: Kalóné Szűcs Erzsébet
Jogtanácsos: dr. Dargai-Huszti Ivett
EHÖK elnök: Zaja Barbara
EHÖK delegáltak: Kapczáth Milán, Motolai Anna Dóra, Martinkovics Martin, Demeter Sára, Bartók Szilárd


HALLGATÓI JOGORVOSLATI BIZOTTSÁG

A hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.

Elnök tagjai közül maga választja: ___________________________

BMK: Dr. Strickland-Pajtók Ágnes
GTK: Dr. Tánczos Tamás
TTK: dr. Révész-Kiszela Kinga
PK: Dr. Dávid Mária
IK: Dr. Juhász Tibor

Oktatási Főigazgatóság
1. Orosz Gábor
2. Szabó-Bálint Éva

Egri Campus (1): Minczér Tímea
Sárospataki Comenius Campus (1): Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus (1): Dr. Réz Lóránt

EHÖK delegáltak: Zaja Barbara, Motolai Anna Dóra, Kapczáth Milán, Demeter Sára

Jogtanácsos: dr. Dargai-Huszti Ivett


HALLGATÓI FEGYELMI BIZOTTSÁG

A hallgatók fegyelmi ügyeiben a Hallgatói Fegyelmi Bizottság jár el.

Elnök: Dr. Román Róbert

BMK: Dr. Orosz Csaba
GTK: Dr. Hadnagy József
TTK: Dr. B. Tóth Szabolcs
PK: Dorner László
IK: Dr. Király Roland

Egri Campus (1): Kővári Viktor
Sárospataki Comenius Campus (1): Stókáné Palkó Mária
Jászberényi Campus (1): Dr. Sebők Balázs

EHÖK delegáltak: EHÖK delegáltak: Zaja Barbara, Kapczáth Milán, Demeter Sára, Bartók Szilárd

Jogtanácsos: dr. Dargai-Huszti Ivett


EGYETEMI SZOCIÁLIS ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG

A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.

Elnök: Becsei Lilla
Tagok az Oktatási Igazgatóság dolgozói közül kerülnek ki.

Egri Campus
1. Szabó - Bálint Éva
2. Kővári Viktor
3. Bereczki Lászlóné
4. Kormos Szilárdné
5. Budai László
6. Bartók Ibolya
7. Pállné Tarcsy Gyöngyi

Sárospataki Comenius Campus
1.Mokri Máté

Jászberényi Campus
1.Majorné Csíkos Márta

EHÖK delegáltak: Zaja Barbara, Kapczáth Milán, Motolai Anna Dóra, Martinkovics Martin, Demeter Sára, Bartók Szilárd


KOCKÁZATKEZELÉSI ÉS MÓDSZERTANI BIZOTTSÁG

A bizottság feladata: az éves kockázatfelmérési és -kezelési ütemterv jóváhagyása; a kockázatfelügyelő előterjesztéseinek, jelentéseinek elfogadása, tudomásul vétele és az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala és utasítások kiadása; a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.

Elnök: Dr. Dobó Mariann (GTK)

Egri Campus
1. Dr. Mogyorósi Zsolt (PK)
2. Dr. Lakatos László (TTK)
3 .Dr. Piskóti – Kovács Zsuzsa (KFK)
4. Dr. Vermes Albert (BMK)
5. Oláhné dr. Téglási Ilona (IK)
6. Dr. Fejes Szonja (VO)
7. Demeter László (GI)

Sárospataki Comenius Campus
1. Dr. Stóka György

Jászberényi Campus
1. Dr. Molnár Marietta


KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁG

A Kutatásetikai Bizottság feladata a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyek véleményezése, tudományetikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások készítése. A bizottság felkérésre előzetesen véleményezi a hallgatók, oktatók, kutatók tervezett kutatásait, kísérleteit, bármely kutatási tevékenységét. A bizottság elsősorban az emberekkel, állatokkal közvetlenül kapcsolatos kutatási tevékenységgel foglalkozik, de felkérésre bármely szakterület kutatási kérdéseiben kifejti véleményét. A bizottság tudományetikai kérdésekben indokolt esetben a tudományos bizottsággal, illetve az etikai bizottsággal közösen végzi tevékenységét.

Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Dr. Tengely Adrienn (PK)
2. Dr. Marschall Marianna (TTK)
3. Dr. Ludányi Zsófia (BMK)
4. Dr. Szántó Ákos (GTK)
5. Dr. Kovács Gergely Máté (KFK)
6. Dr. Karácsony Zoltán (KFK)
7. Dr. Gortva János (Gyakorlóiskola)

Sárospataki Comenius Campus
1.Kissné dr. Gombos Katalin

Jászberényi Campus
1. Dr. Furcsa Laura

DÖK delegált: (1) _______

EHÖK delegált (1): Tamás Anett

Jogtanácsos: dr. Dargai-Huszti Ivett


ETIKAI BIZOTTSÁG

A közalkalmazottak etikai ügyeiben az Etikai Bizottság jár el.

Elnök: Dr. Szép Beáta

Egri Campus
1. Dr. Hanák Zsuzsanna (PK)
2. Dr. Révész László (TTK)
3. Dr. Tarnóc András (BMK)
4. Dr. Szép Beáta (BMK)
5. Dr. Román Róbert (GTK)
6. Pénzesné dr. Kónya Erika (TTK)
7. Dr. Racsko Réka (IK)

Sárospataki Comenius Campus
1. Podlovics Éva Lívia

Jászberényi Campus
1. Dr. Szűcs János

EHÖK delegáltak: _______________________________________


NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG

A Nemzetközi Bizottság az egyetem külkapcsolat-fejlesztési, mobilitási és idegen nyelvű programfejlesztési és képzési kérdéseivel foglalkozó, egyeztető, véleményezési és javaslattételi fórum, amely a Szenátus mellett működve segíti az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának hatékony megvalósítását, a karok és nem akadémiai szervezeti egységek nemzetközi tevékenységének fejlesztését, a hallgatók és oktatók, illetve a nem oktató dolgozók nemzetközi aktivitását, illetve az intézmény nemzetközi hírnevének, sikerének és elismertségnek fokozását.

Elnök: Dr. Juhász Tibor tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. Dr. Mogyorósi Zsolt (PK)
2. Pénzesné dr. Kónya Erika (TTK)
3. Dr. Kusper Gábor (IK)
4. Dr. Dolmányos Péter (BMK)
5. Dr. Novotny Ádám (GTK)

Sárospataki Comenius Campus
1. Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika

Jászberényi Campus
1. Furcsa Laura

NKK osztályvezető: Taylerné Tóth Katalin
Sárospataki Comenius Campus koordinátor: Podlovics Éva
Jászberényi Campus koordinátor: Szaszkó Rita
Projekt Igazgatóság: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
KFK: Dr. Ruszkai Csaba
Intézményi mobilitási koordinátor: Tóth-Dolenszky Réka
EHÖK delegált (1): Lányi Martin


DUÁLIS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

A Duális Képzési Bizottság a szakok duális formában történő indítását, a szükséges szabályzatokat, dokumentációkat, vállalati együttműködéseket készíti elő, illetve véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, a duális formában működő képzéseket nyomon követi.

Elnök: Dr. Tánczos Tamás

A bizottság tagjai:
Dr. Csáfor Hajnalka
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Király Sándor (IK)
Dr. Tóth Antal (TTK)
Dr. Zsófi Zsolt (TTK)
Szilágyi Anita (DI)

EHÖK: Lányi Martin


BEISKOLÁZÁSI BIZOTTSÁG

A Beiskolázási Bizottság beiskolázási stratégiát és programot hoz létre, melyet évente felülvizsgál és a tanév kezdetén az Egyetemi Tanács elé terjeszt. Javaslatokat fogalmaz meg az Egyetem képzéseinek népszerűsítésére. Meghatározza a road-show-n, a pályaválasztási kiállításokon, az Educatio kiállításon és egyéb helyi, illetve országos rendezvényeken való megjelenés rendjét és formáját, a campusok feladatait. Dönt a nyílt napok időpontjairól, véleményezi a továbbtanulással kapcsolatos kiadványokat, egyéb elektronikus megjelenéseket.

Elnök: Dr. Csáfor Hajnalka

A bizottság tagjai:
1. Dr. Dolmányos Péter (BMK)
2. Dr. Novotny Ádám (GTK)
3. Dr. Tóth Antal (TTK)
4. Dr. Mogyorósi Zsolt (PK)
5. Lengyelné dr. Molnár Tünde
6. Bíró Balázs
7. Dr. Kelemen Judit (SCC)
8. Ambrús Enikő Martina (JC)
9. Kalóné Szűcs Erzsébet (OFIG)
10. Dr. Czövek Andrea (PKK)
11. Varga Csilla (FKO)
12. Vladár Zsuzsa (EI)
13. Bók Tamás (Líceum TV)
14. Hegedűsné Majnár Márta (KO)
15. Berecz Adrienn (Rendezvény)
16. Taylerné Tóth Katalin (NKK)
17. Koczka Ferenc (IIG)
18. Dr. Murányi Zoltán (Varázstorony)

EHÖK delegáltak: Zaja Barbara, Kis Dalma Róza, Motolai Anna Dóra, Martinkovics Martin, Demeter Sára, Bartók Szilárd


MUNKABIZOTTSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

A Munkabizottság a Fenntartható Fejlődésért a rektor mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve a kancellár által meghatározott feladatokat ellátó testület. Feladat- és hatásköre az intézményi Fenntartható Fejlődési Stratégia folyamatos fejlesztése, aktualizálása, az egyetemi döntések előkészítése a fenntarthatósággal kapcsolatban, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos pályázati együttműködések szakmai motiválása és előkészítése, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatások összehangolása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos rendezvények összehangolása, az pályázatok horizontális szempontjainál vállalt mutatók egyeztetése.

Elnök: dr. Misik Tamás (TTK)
Társelnök: Dr. Novotny Ádám (GTK

Egri Campus
1. Dorner László (PK)
2. Dr. Szűcs Péter (TTK)
3. Dr. Szűts Zoltán (IK)
4. Balogh Gergő (BMK)
5. Dr. Gyurkó Ádám (GTK)

Sárospataki Comenius Campus
1. Perlaki Attila

Jászberényi Campus
1. Dr. Sebők Balázs

Projekt Igazgatóság: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
KFK: _______________________
Gyakorlóiskola: Bátori Gabriella
Kommunikációs Osztály: Hegedűsné Majnár Márta

 


< Vissza