Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A Szenátus mellett működő állandó bizottságok

Utolsó módosítás: 2018. május 18.

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM SZENÁTUSA MELLETT MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

 A Bizottságok személyi összetétele letölthető formában

Tudományos Tanács
elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

Egri Campus
1. dr. Csuzdi Csaba
2. dr. Mika János
3. dr. Pap József
4. dr. Schwedtner Tibor
5. dr. Erős István
6. dr. Tánczos Tamás

Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Dinya László
2 dr. Nagy Péter Tamás

Sárospataki Comenius Campus
dr. Nagy György

Jászberényi Campus
dr. Koltay Tibor
egyetemmel közalkalmazotti jogviszonnyal nem álló tagok
1. dr. Pintér Ákos
2. dr. Kéri Katalin
3. dr. Kukolya József

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az EDHT tagjainak listája:
elnök dr. Romsics Ignác
Történelemtudományi Doktori Iskola
dr. Gebei Sándor
dr. Romsics Ignác
dr. Rainer M. János
dr. Valuch Tibor
Berecz Anita doktorandusz
Neveléstudományi Doktori Iskola
dr. Bárdos Jenő
dr. Pukánszky Béla
dr. Schwendner Tibor
Farkasné Ökrös Marianna doktorandusz
Külső tagok
dr. Bitskey István
dr. Kónya Péter
dr. Medgyes Péter
dr. Szakály Sándor


Esélyegyenlőségi Bizottság

elnök Kolozsvári Csaba
AVK: Herédi Éva
BTK: dr. Kis Katalin
GTK: dr. Kozák Anita
TTK: dr. Misik Tamás
PK: Kolozsvári Csaba
Egri Campus: Sárkány Péter
Gyöngyösi Károly Róbert Campus: Maczkó Lászlóné Faragó Éva
Sárospataki Comenius Campus: dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus: Nagyné dr. Paksi Margit
KT és Szakszervezet delegáltja: Hegyesi-Hudik Margit
Roma Szakkollégium delegáltja: dr. Hadnagy József
EHÖK delegáltak: Ruszkai Nóra; Boda Nikolett; Háger Péter


Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság

111.§
(1) Az Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. A Rektori-Kancellári Hivatallal együttműködve ellátja az egyetem a minőségirányítási rendszerének, valamint az OKMR folyamatos fejlesztését, valamint a Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: VIR) felügyeletét.
(2) A Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a minőségbiztosítási szakértő, tagjait a campusok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Szenátus választja meg. A campus delegáltak közül 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1-1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. További egy főt tagjai közül a Tudományos Tanács delegál. A bizottság tanácskozási jogú tagjai az oktatási, képzésszervezési és tanulmányi ügyekért, valamint a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes és az informatikai igazgató.
(3) A bizottság az Oktatói, Kutatói Minőségértékelési rendszer (OKMR) adatgyűjtésére és elemzéseire tekintettel évente rendszeresen értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, az egyetemen működő képzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, összegzi az oktatási és kutatási tevékenység éves jelentését, valamint intézkedési javaslatait a Szenátus elé terjeszti. A Szenátus a jelentést megvitatja és jóváhagyja.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Farkas Attila - minőségbiztosítási szakértő
Egri Campus
1 Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
2 dr Virág Irén (PK)
3 dr Tóth Antal (TTK)
4 dr. Juhász Tibor (TTK)
5 Minczér Tímea (BTK)
6 dr. Tánczos Tamás
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Baranyi Aranka
2 Bélteki Ildikó
Sárospataki Comenius Campus: dr. Nagy György
Jászberényi Campus: dr. Sinka Annamária
Tudományos Tanács delegáltja (1 fő) nem a Szenátus szavaz


Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság

112.§
(1) A Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos egyetemi tevékenységet, meghatározza az egyetem szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, a könyvtár szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjait a campusok és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslatára a Szenátus választja meg. A campus delegáltak közül 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság további szavazati joggal rendelkező tagjai a Könyvtár Főigazgató és annak helyettese, a Campus Tagkönyvtárak vezetői és 1 fő az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató.
(3) A bizottság feladata különösen:
a) az egyetem információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása;
b) a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása;
c) középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

Elnök a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rh. dr. Juhász Tibor.
Egri Campus
1 dr. Czeglédi László (PK)
2 Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
3 dr. Pap József (BTK)
4 dr. Verók Attila (BTK)
5 dr. Monok István (BTK)
6 Gortva János (gyakorló)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dupcsák Zsolt
2 Kaprinyák Tünde
Sárospataki Comenius Campus: dr. Toma Kornélia
Jászberényi Campus: dr. Koltay Tibor
Könyvtár Főigazgató: Ferenczné Oszlánczi Krisztina
Könyvtár Főigazgató-helyettes: Gál Tibor
Gyöngyösi Károly Róbert Campus tagkönyvtár vezetője: Pál Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus tagkönyvtár vezetője: Stumpné Oláh Etelka
Jászberényi Campus tagkönyvtár vezetője: Sárközi Éva
EHÖK delegáltja (1): Mándy János


Informatikai Bizottság

113.§
(1) Az Informatikai Bizottság összehangolja és segíti az egyetem informatikai tevékenységet, az informatikai infrastruktúra fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke az informatikai igazgató, tagjait a kancellár javaslatára a Szenátus választja meg, azzal a megkötéssel, hogy egy-egy tagot a Médiainformatika, illetve a Matematikai és Informatikai Intézet oktatói közül kell kijelölni.
(3) A bizottság feladata különösen:
a) az egyetem és az általa fenntartott köznevelési intézmény információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása;
b) a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása;
c) középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása;
d) informatikai rendszerek összehangolt fejlesztésének kezdeményezése és támogatása;
e) javaslattétel az informatikai feladatokra felhasználható pénz- és egyéb eszközök felosztásáról, valamint azok felhasználásának ellenőrzése;
f) informatikai célú helyiségek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatok véleményezése.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Informatikai Igazgató: Koczka Ferenc
Egri Campus
1 dr. Kalcsó Gyula (BTK)
2 Csugány Julianna (GTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Fenyvesi György
2 Kovács Miklós
Sárospataki Comenius Campus: dr. Stóka György
Jászberényi Campus: Járvás Róbert
Médiainformatika Intézet (1): Lengyelné dr. Molnár Tünde (PK)
Matematikai és Informatikai Intézet (1): dr. Király Sándor


Kitüntetési Bizottság

114.§
(1) A Kitüntetési Bizottság végzi az egyetemi és állami kitüntetésekre irányuló javaslatok egyetemi szintű összehangolását.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Makai János
Egri Campus
1 dr. Kőpataki-Németh Eszter
2 Taskó Tünde (PK)
3 Patkós Csaba (TTK)
4 dr. Antal Éva (BTK)
5 dr. Csáfor Hajnalka
6 Hegyes-Hudik Margit
7 Légrádiné Kőházi Tímea
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Bujdosó Zoltán
2 Herceg Béla
Sárospataki Comenius Campus: Kőszegi Ferenc
Jászberényi Campus: Sebestyénné Kereszthidi Ágnes


Intézményi Arculati Bizottság

115.§
(1) Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, amelynek feladata az egyetem arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati elemek használata című szabályzatban leírtak betartását, véleményezi és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.
(2) A bizottság elnöke a szavazati joggal rendelkező PR- és média ügyekért felelős munka-társ, tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sáros-pataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök PR és Média ügyekért felelős munkatárs Harsányi Judit.
Egri Campus
1 dr. Király Roland (TTK)
2 dr Erőss István (BTK)
3 dr. Csontó Lajos (BTK)
4 Szabó Bálint (PK)
5 dr. Herzog Csilla (GTK)
6 Varga Ferenc
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Lakatos Márk
2 dr. Taralik Krisztina
Sárospataki Comenius Campus: dr. Sándor Zsuzsanna
Jászberényi Campus: Kisné Bernhardt Renáta


Tudományos Diákköri Bizottság

116.§
(1) A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók egyetemi (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, az egyetemnek országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javas-latára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi
Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A hallgatói tagokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat saját alapszabálya szerint delegálja azzal a megkötéssel, hogy a delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka. A bizottság tanácskozási jogú tagja a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes. A bizottság tevékenységét éves munkaterv alapján, saját ügyrendje szerint végzi.

elnök dr. Verók Attila (BTK)
Egri Campus
1 Dr. Geda Gábor (TTK)
2 Hatvani Andrea (PK)
3 dr. Kicsák Lóránt (BTK)
4 dr. Pap József (BTK)
5 dr. Hadnagy József (GTK)
6 Zsebéné dr. Dobó Marianna (GTK)
7 Reichmann Angelika (BTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Dr. Tamus Antalné
2 dr. Koncz Gábor
Sárospataki Comenius Campus: dr. Bednarik László
Jászberényi Campus: Dr. Sebők Balázs
EHÖK: Zaja Barbara; Breznyik Benjámin; Kriegel Zsófia


Kreditátviteli Bizottság

117.§
(1) A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására az egyetem kreditátviteli bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként az Nftv.-ben meghatározottak szerint elismerheti.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus
1 Dr. Dolmányos Péter
2 Dr. Guszmann Gergely
3 Dr. Dávid Mária
4 Dr. Mogyorósi Zsolt
5 Szalay Gábor
6 Leskó Gabriella
7 Farkas Attila
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Végh Ildikó
2 Dr. Nagyné Dr. Demeter Dóra
Sárospataki Comenius Campus: Dr. Kelemen Judit
Jászberényi Campus: Dr. Molnár Marietta


Hallgatói Ügyek Bizottsága

118.§
(1) A Hallgatói Ügyek Bizottság feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói kulturális és sport pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a dékánhelyettesek, a gazdasági igazgató, az oktatási igazgató, campusok 1–1 képviselője, az Oktatási Igazgatóság alá tartozó osztályok osztályvezetői, jogtanácsos, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke és a hallgatók képviselői azzal a megkötéssel, hogy a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rh. dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
AVK DH: Dr. Fodor László
BTK DH Dr. Dolmányos Péter
GTK DH: dr. Tánczos Tamás
TTK DH: dr. Juhász Tibor
PK: Héjja- Nagy Katalin
gazdasági igazgató
oktatási igazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet
Egri Campus (1): Budai László
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Végh Ildikó
Sárospataki Comenius Campus (1): Dr. Kökényesi Nikoletta
Jászberényi Campus (1): Stefán Ildikó
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály ov.: Varga Csilla
Felvételi és Képzésszervezési ov.: Kalóné Szűcs Erzsébet
Hallgatói Szolgáltató Központ ov.: Varga Csilla
jogtanácsos: Kőfalusi Eszter
EHÖK elnök: Bíró Balázs
EHÖK delegáltak: Martinkovics Martin; Rutka Gergő; Hollósi László; Lénárt Dóra; Motolai Anna; Czakó Attila


Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

119.§
(1) A hallgató által az egyetem első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések el-mulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.
(2) A bizottság, tagjai a karok 1–1 oktató képviselője, az Oktatási Igazgatóság 2 munkatársa, az érintett campus egy Szenátus által megbízott képviselője, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált, a bizottsági tagok 25%-ának megfelelő számú hallgató, az intézmény jogtanácsosa. A bizottság az elnökét tagjai közül saját maga választja.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök tagjai közül maga választja: dr. Kőfalusi Eszter
AVK: Nagyné Demeter Dóra
BTK: Dr. Kusper Judit
GTK: dr. Csáfor Hajnalka
TTK: dr. Juhász Tibor
PK: dr. Héjja-Nagy Katalin
Oktatási Igazgatóság
1 Orosz Gábor
2 Asztalos Gabriella
Egri Campus (1): Minczér Tímea
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Dupcsák Zsolt
Sárospataki Comenius Campus (1): Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus (1): Dr. Várszegi Tibor
EHÖK delegáltak: Bíró Balázs; Kriegel Zsófia, Baglyos Kitti, Breznyik Benjámin
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Hallgatói Fegyelmi Bizottság

120.§
(1) A hallgatók fegyelmi ügyeiben a Hallgatói Fegyelmi Bizottság jár el.
(2) A bizottság elnökét és tagjait rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság összetétele: karonként 1 fő oktató, az érintett campus egy Szenátus által megbízott képviselője, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének általános helyettese, további egy, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 4 hallgató, jogtanácsos.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök dr. Román Róbert
AVK: dr. Nagyné dr. Demeter Dóra
BTK: dr. Kalcsó Gyula
GTK: Hadnagy József
PK: Dorner László
Egri Campus (1): Varga Csilla
Gyöngyösi Károly Róbert Campus (1): Mucsics F László
Sárospataki Comenius Campus (1): Stókáné Palkó Mária
Jászberényi Campus (1): dr. Sebők Balázs
EHÖK Elnök általános helyettese: Juhász Kristóf
EHÖK delegáltak
1 Fischer Ádám
2 Orbán László
3 Czakó Attila
jogtanácsos: dr. Kőfalusi Eszter


Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság

121.§
(1) A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság munkájában az Oktatási Igazgatóságon dolgozó egyetemi alkalmazottak és hallgatók vesznek részt. A bizottságba 7 fő egyetemi alkalmazottat az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A hallgatói képviselőket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat karon-ként delegálja azzal a megkötéssel, hogy a hallgatói képviselők száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

elnök dr. Pajtókné dr. Tari Ilona
Tagok az OIG dolgozói közül kerülnek ki
Egri Campus
1 Tóth Eszter
2 Asztalos Gabriella
3 Bereczki Lászlóné
4 Bakosné Vladár Zsuzsa
5 Kormos Szilárdné
6 Bartók Ibolya
7 Pálné Tarcsi Gyöngyi
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Végh Ildikó
2 Belláné Kádár Erika
Sárospataki Comenius Campus: Bíró Monika
Jászberényi Campus: Majorné Csíkos Márta
EHÖK delegáltak összesen minimum 25%
EHÖK: Hollósi László, Kozma Dániel, Kremm Réka, Martinkovics Martin, Orbán Ágnes, Bartók Szilárd, Matisz Márk


Kockázatkezelési és Módszertani Bizottság

122.§
(1) A bizottság feladata:
a) az éves kockázatfelmérési és -kezelési ütemterv jóváhagyása;
b) a kockázatfelügyelő előterjesztéseinek, jelentéseinek elfogadása, tudomásul vétele és az azzal kapcsolatos intézkedések meghozatala és utasítások kiadása;
c) a kockázatmenedzsment rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb döntések meghozatala.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a kancellár hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Kockázatfelmérési és - kezelési szabályzat szerint végzi.

elnök Dobó Mariann
Egri Campus
1 dr. Vas István (PK)
2 dr. Milinki Éva (TTK)
3 dr Szalontai Helga (KFK)
4 dr. Vermes Albert (BTK)
5 dr. Herzog Csilla (GTK)
6 dr. Dobó Mariann GTK
7 dr Tresó Andrásné
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Ficzere Péter
2 Szöllősi Lénárd
Sárospataki Comenius Campus: dr. Stóka György
Jászberényi Campus: dr. Molnár Marietta


Kutatásetikai Bizottság

123.§
(1) A Kutatásetikai Bizottság feladata a tudományos kutatási tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyek véleményezése, tudományetikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások készítése. A bizottság felkérésre előzetesen véleményezi a hallgatók, oktatók, kutatók tervezett kutatásait, kísérleteit, bármely kutatási tevékenységét. A bizottság elsősorban az emberekkel, állatokkal közvetlenül kapcsolatos kutatási tevékenységgel foglalkozik, de felkérésre bármely szakterület kutatási kérdéseiben kifejti véleményét. A bizottság tudományetikai kérdésekben indokolt esetben a tudományos bizottsággal, illetve az etikai bizottsággal közösen végzi tevékenységét.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottságba a Doktorandusz Önkormányzat 1 szavazati joggal rendelkező tagot delegál. A bizottság további állandó, tanácskozási joggal rendelkező tagja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 1 fő hallgató és az intézmény jogtanácsosa.
(3) A bizottsághoz kapcsolódó titkársági feladatokat a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes titkársága látja el.
(4) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1 dr. Héjja-Nagy Katalin (PK)
2 dr. Marschall Marianna
3 dr. Verók Attila (BTK)
4 dr. Szántó Ákos (GTK)
5 dr. Kovács Kristóf (KFK)
6 dr. Váczy Kálmán (KFK)
7 Vizes Lajos
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Dinya László
2 Tóth Szilárd
Sárospataki Comenius Campus: Kissné dr. Gombos Katalin
Jászberényi Campus: dr. Várszegi Tibor
DÖK delegált (1): Mizera Tamás
EHÖK delegált (1): Zaja Barbara
jogtanácsos: Kőfalusi Eszter


Etikai Bizottság

124.§
(1) A közalkalmazottak etikai ügyeiben az Etikai Bizottság jár el.
(2) A bizottság elnökét a rektor, tagjait a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság további szavazati joggal rendelkező tagjai az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által karonként delegált 1-1 fő.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját az Etikai Kódex szerint végzi.

elnök Makai János
Egri Campus
1 dr. Szép Beáta (PK)
2 dr. Révész László (TTK)
3 Tarnóc András (BTK)
4 Makai János (BTK)
5 Román Róbert (GTK)
6 Pénzesné Kónya Erika (TTK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 dr. Herczeg Béla
2 Molnár Attila
Sárospataki Comenius Campus Podlovics Éva Lívia
Jászberényi Campus dr. Szőcs János
EHÖK delegáltak
EHÖK AVK: Hollósi László
EHÖK BTK: Orbán Ágnes
EHÖK GTK: Ferencz Dóra
EHÖK TTK: Farkas Enikő
EHÖK PK: Fülöp Csenge


Nemzetközi Bizottság

125.§
(1) A Nemzetközi Bizottság az egyetem külkapcsolat-fejlesztési, mobilitási és idegen nyelvű programfejlesztési és képzési kérdéseivel foglalkozó, egyeztető, véleményezési és javaslattételi fórum, amely a Szenátus mellett működve segíti az intézmény nemzetköziesítési stratégiájának hatékony megvalósítását, a karok és nem akadémiai szervezeti egységek nemzetközi tevékenységének fejlesztését, a hallgatók és oktatók, illetve a nem oktató dolgozók nemzetközi aktivitását, illetve az intézmény nemzetközi hírnevének, sikerének és elismertségnek fokozását.
(2) A bizottság szavazati joggal rendelkező elnöke a tudományos, kutatási és nemzetközi rektorhelyettes. Tagjait a rektor és a Campusok javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba 7 főt az Egri Campus, 2 főt a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, 1–1 főt pedig a Sárospataki Comenius és a Jászberényi Campus delegál. A bizottság szavazati joggal rendelkező tagja továbbá a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának vezetője, a Campus koordinátorok, a projekt osztály osztályvezetője, az intézményi mobilitási koordinátor és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált 1 fő.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság munkáját a Mobilitás szabályzat szerint végzi.

elnök tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes
Egri Campus
1 dr. Héjja-Nagy Katalin (PK)
2 dr. Juhász Tibor (TTK)
3 dr. Kusper Gábor (TTK)
4 dr. Erős István (BTK)
5 dr. Verók Attila
6 dr. Csáfor Hajnalka (GTK)
7 Mogyorósi Zsolt (PK)
Gyöngyösi Károly Róbert Campus
1 Novák Tamás
2 dr. Bujdosó Zoltán
Sárospataki Comenius Campus: Wiersumné dr. Gyöngyösi Erika
Jászberényi Campus: Furcsa Laura
NKK osztályvezető: Taylerné Tóth Katalin
Gyöngyösi Károly Róbert Campus koordinátor: Busa Zsuzsanna
Sárospataki Comenius Campus koordinátor: Podlovics Éva
Jászberényi Campus koordinátor: Szaszkó Rita
Projekt Osztály vezetője: Prokajné dr. Szilágyi Ibolya
intézményi mobilitási koordinátor: Tóth-Dolenszky Réka
EHÖK delegált (1): Bodzsoni Péter


Duális Képzési Bizottság

127.§
(1) A Duális Képzési Bizottság a szakok duális formában történő indítását, a szükséges szabályzatokat, dokumentációkat, vállalati együttműködéseket készíti elő, illetve véleményezi azokat. Kapcsolatot tart a Duális Képzési Tanáccsal, a duális formában működő képzéseket nyomon követi.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottság munkájában az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, az oktatási igazgató és - a duális szakok számával arányos létszámban - az érintett képzési területek oktatói vesznek részt. A bizottság munkájában azon campusok képviselői vesznek részt, ahol az Oktatási Hivatal duális képzést tart nyilván. A duális képzésben résztvevő hallgatói képviselőket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegálja.
(3) A bizottság ügyrendjét és munkaprogramját maga fogadja el. Az ügyrendet a rektor hagyja jóvá. A bizottság a döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság a munkáját a Hallgatói Követelményrendszer szerint végzi.

A bizottság elnöke: dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
A bizottság tagjai:
Dr. Baranyi Aranka
Dr. Csáfor Hajnalka
Dr. Herczeg Béla
Kalóné Szűcs Erzsébet
Dr. Király Sándor
Dr. Tóth Antal
Dr. Zsófi Zsolt
EHÖK: Zaja Barbara


< Vissza