Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Dr. Nagy Melinda habilitációja

Utolsó módosítás: 2018. május 14.

PaedDr. Nagy Melinda habilitációját pénteken tartották az Eszterházy Károly Egyetemen.

Habilitációját megelőzően ismertették szakmai előmenetelét, mely az alábbiak szerint alakult:

Nagy Melinda Kassán született 1975-ben. A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségizett, majd az Eperjesi Egyetem Humántudományi- és Természettudományi Karán szerzett diplomát biológia és képzőművészeti nevelés tanári szakon. A diploma megszerzése után felvételt nyert az Eperjesi Egye-tem Humántudományi- és Természettudományi Karának Biológia Tanszékére segédtanári munkakörbe, miköz-ben ugyanott folytatta tanulmányait a doktori képzésben. Disszertációját 2003-ban védte meg.

2001-ben tudományos kutató munkatársa volt a Nemzetiségi Tanulmányok Intézetének az Eperjesi Egyete-men. 2002-és 2004 között a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola tanára, ahol az 5. osztálytól egészen az érettségizőkig minden évfolyamban tanított, és szakkört vezetett alsó tagozatos korosztálynak is.
2004-2005 között az Állami Pedagógiai Intézet Nemzetiségi részlegén dolgozott Pozsonyban, ahol kisebbségi oktatásüggyel kapcsolatos projekteket oldott meg. Tagja volt az intézmény vezetői tanácsának.
2004-től, a komáromi Selye János Egyetem megalapításától az egyetem oktatója egyetemi adjunktusi munka-körben. 2006-2008 között a Neveléstudományi Tanszék titkára, 2008-2009 között a Neveléstudományi Tanszék vezetője volt. 2008-ban aktívan részt vett az egyetem első komplex akkreditációs anyagának elkészítésében. 2009-től 2013-ig a Selye János Egyetem tudományért, kutatásért és az akkreditációért felelős rektorhelyettese volt.
Többször volt az akadémiai közösség által delegált tagja a Kari Tanácsnak és az Egyetemi Tanácsnak. 2007–2008 és 2015-2017 között pedig a Kari Tanács elnöki funkcióját töltötte be.

Nagy Melinda a komáromi Egyetem Tanárképző Karán nagy szerepet vállalt a Biológia Tanszék megalapításában és a szak akkreditálásában. A tanszék vezetői feladatait 2013-tól 2017-ig látta el. 2017-től mostanáig a Selye János Egyetem Tanárképző Karának fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettese.

Nagy Melinda oktatói tevékenysége a következő módon alakult: 2004-től a Tanárképző Kar óvóképzés, valamint a pedagógiai és pszichológiai alapok tanulmányi programjaiban tart kurzusokat. 2007-től mindez kiegészült a tanítóképzés, 2010-től pedig a biológia tanári tanulmányi program kurzusaival. 2011-től a Református Teológiai Kar missziológia, diakónia és szociális munkás tanulmányi program keretében is tart előadásokat és szemináriumokat.
2006-tól több mint ötven alapszintű és mesterszintű szakdolgozat vezetője volt. Több rigorózus munka témavezetése mellett egy doktori munka konzulensi feladatait is ellátta. A rá bízott doktorandusz 2016-ban szerzett doktori fokozatot. Rendszeresen készít fel hallgatókat a Tudományos Diákköri Konferenciákra, részt vesz az egyetemi, felvidéki, kárpátaljai valamint az országos TDK bizottságaiban, valamint a Collegium Talentum tútoraként is támogatta a fiatal tehetségek fejlődését.

Nagy Melinda az utóbbi években 17 hazai és nemzetközi konferencia és szimpózium főszervezője volt, valamint számos hazai és külföldi konferencia és konferenciasorozat programbizottságának volt tagja.
2001-től 38 hazai vagy külföldi tudományos projekt felelős megoldója, projektvezetője, koordinátora vagy társmegoldója volt. A 2018-as évben három kutatási pályázata nyert: egyben projektvezetőként, kettőben a társmegoldó intézmény projektvezetőjeként végez munkát.
2011-2012 között a Szlovák Közoktatási Minisztérium az Állami Oktatási Programhoz (Nemzeti Alaptanterv) szervezett szakértői munkacsoportjának tagja. 2015-16-ban a Természetismeret Tantárgy Szlovákiai Tantárgybi-zottságának tagja az Állami Pedagógiai Intézetben, 2017-től mostanáig pedig az Alsó Tagozatos Tantárgybizott-ság tagja.
Szerkesztőbizottsági tagja a Science and Education a New Dimension c. nemzetközi tudományos folyóiratnak.
Az MTMT adatbázis 126 tudományos közleményét, 15 oktatási művét és 3 monográfiáját jegyzi. Szerkesztőként további 18 könyv, kollektív monográfia, konferenciakiadvány elkészítésében vállalt szerepet. Publikációi közül 17 nemzetközi tudományos adatbázisokban jegyzett munka. Független idézeteinek száma az MTMT adat-bázisban 233. Eddig 86 konferenciának volt aktív résztvevője.
Nagy Melinda háromszor részesült rektori díjban a kiváló tudományos és publikációs tevékenységéért a Selye János Egyetemen.


Habilitációs tudományos előadásának címe: A leendő biológiatanárok véleménye a „matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság" kompetenciáról a többi természettudományi kompetenciával összehasonlítva. Az oktatási előadásának címe pedig Bioritmusok pedagógiai vonatkozásai.


Habilitációjához gratulálunk!

Fotó: Kakuk Dániel


< Vissza