Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Első díjas Gál Tamás szakdolgozatfilmje

Utolsó módosítás: 2019. november 15.

A Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­zet Moz­gó­kép­mű­vé­sze­ti és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tan­szé­ké­nek vég­zett hall­ga­tó­ja, Gál Tamás: Sze­re­tünk itt élni című szak­dol­go­zat­-dokumentumfilm­je, a 2019. november 9-10-én megrendezett We­ker­lei Cégér Film­fesz­ti­vá­lon te­le­pü­lés­szo­ciológia ka­te­gó­ri­á­ban első díjat ka­pott.

A filmről röviden: el­ma­ra­dott­ság, ki­lá­tás­ta­lan­ság és pénz­hi­ány – ez jel­lem­zi a mai kár­pát­al­jai Ra­faj­na­új­fa­lu hét­köz­nap­ja­it. A ­film in­ter­jú­kon, életképek bemutatásán ke­resz­tül tárja elénk e ma­gyar te­le­pü­lés igazi arcát: a fi­a­ta­lok el­ván­dor­lá­sát és a ma­gá­ra ma­radt idő­sek sor­sát, a mindennapi megélhetés, boldogulás stratégiáit. A köz­in­téz­mé­nyek és utak fej­let­le­nek, az ukrán nyel­vet pedig ke­ve­sen is­me­rik. Mind­ezek el­le­né­re a sok­nem­ze­ti­sé­gű vi­dé­ken a Rafajnaújfaluban élők to­vább­ra is meg­ma­rad­nak ma­gyar­nak, összetartó közösségnek.


< Vissza